Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SERWISU SKUTECZNYE-BIZNES.PL

§ 1. [Definicje]

 1. Usługodawca – Adam Pioch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pioch Adam Digital Generation, Bytkowo, ul. Malinowa 10, 62-090 Rokietnica, posługujący się nadanym mu numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7641113121, oraz numerem REGON 300618877.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę platforma teleinformatyczna dostępna w sieci Internet pod adresem http:/skutecznye-biznes.pl.
 4. Materiały – pochodzące od Usługodawcy lub osób trzecich pliki, w tym w szczególności materiały wideo dostępne on-line, zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę.
 5. Usługa – dostępna w ramach Serwisu, płatna, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługa polegające na udostępnianiu Użytkownikowi Materiałów.
 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa – zawierania przez Użytkownika z Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2. [Zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną, Materiały]

 1. W ramach świadczonej Usługi Usługodawca udostępnia Użytkownikom, wyłącznie w celu przeglądania ich w ramach Serwisu, Materiały, w tym w szczególności pliki wideo oraz, jeżeli Usługodawca podejmie taką decyzję, także ebooki, raporty i inne dokumenty w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca informuje, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich Materiałów lub nabył od osób trzecich, którym takie prawa przysługują odpowiednią licencję, na podstawie której udostępnia Materiały w Serwisie. W związku z powyższym jakiekolwiek korzystanie Materiałów w sposób sprzeczny z Regulaminem stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Usługodawca świadczy jedynie usługę dostępu do Materiałów, dokładając wszelkich starań by informacje w nich zawarte były rzetelne i przydatne w działalności Użytkowników, jednakże zastrzega, że informacje zawarte w Materiałach są aktualne na dzień ich powstania i stanowią jedynie teoretyczne i praktyczne przykłady rozwiązań, których zastosowanie wymaga dostosowania do stanu faktycznego występującego w sytuacji danego Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega, że o ile w Materiałach znajdują się informacje prawne, nie stanowią one porady prawnej i sugeruje Użytkownikom konsultacje danego rozwiązania prawnego proponowanego w ramach Materiału w zakresie jego przydatności do zastosowania w sytuacji Użytkownika lub osoby trzeciej oraz w zakresie jego aktualności na dzień wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika.

§ 3. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usługi dostępnej w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet o przepustowości łącza (w zakresie pobieranie danych) nie mniejszej niż 2Mb/s;
  2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym;
  3.  korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome, Firefox, Opera lub Internet Explorer w najbardziej aktualnej wersji;
  4. włączona w przeglądarce obsługa Javascript;
  5. akceptacja przez przeglądarkę plików typu cookie;
  6. zainstalowana najnowsza wersja Adobe Flash Player.
 2. W przypadku korzystania z Usługi dostępnej w Serwisie z rozwiązań niespełniających wymagań określonych w § 3 ust. 1, nie wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne (w szczególności prawidłowe wyświetlanie Materiałów).
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 4 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 2.  Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone przez osoby trzecie, na których działania Usługodawca nie ma wpływu, głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 3. Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Użytkownika między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę, by ustalone przez Użytkownika hasło, przy pomocy którego Użytkownik loguje się do Serwisu nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

§ 5 [Ogólne zasady korzystania z Usługi, zakaz dostarczania bezprawnych treści]

 1. Korzystanie z Usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie na zasadach określonych w § 6 ust. 1, logowania przy pomocy unikalnego loginu (adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji) oraz ustalonego przez Użytkownika hasła, a także uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy od Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, przyjmując do wiadomości, że, o ile Usługodawca umożliwia zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie własnych treści, zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi naruszenie innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązuje się do osobistego korzystania z Serwisu lub Usługi. Zabronione jest w szczególności udostępnianie dostępu do Materiałów osobom trzecim. Korzystanie przez osoby trzecie z dostępu do Serwisu lub Usługi wymaga dokonania przez te osoby rejestracji w Serwisie i uiszczenia stosownej opłaty
 4. Użytkownik niebędący osobą fizyczną, zobowiązuje się nie umożliwiać dostępu do Serwisu lub Usługi więcej niż jednej osobie fizycznej. Zabronione jest w szczególności udostępnianie dostępu do Materiałów osobom trzecim innym niż osoba, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym. Korzystanie przez osoby trzecie z dostępu do Serwisu lub Usługi wymaga dokonania przez te osoby rejestracji w Serwisie i uiszczenia stosownej opłaty

§ 6. [Rejestracja w Serwisie; zawarcie i rozwiązanie Umowy]

 1. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi jest rejestracja w Serwisie.
 2. W toku rejestracji w Serwisie Użytkownik ustala swój login (adres poczty elektronicznej) oraz znane jemu wyłącznie hasło, a także następujące dane: imię, nazwisko, a także, jeżeli użytkownik zamierza korzystać z Usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej: firmę, adres siedziby i numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3.  Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Użytkownika w Serwisie, służy również do komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem, w tym w szczególności na adres ten Usługodawca przesyłał będzie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacje o zbliżającym się upływie opłaconego okresu korzystania z Usługi.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że Użytkownicy powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
 5. Każdy, kto dokonuje rejestracji w Serwisie działając w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, która po dokonaniu rejestracji stanie się Użytkownikiem, zobowiązany jest do posiadania stosownego umocowania do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje z chwilą zapłaty przez Użytkownika za wybrany przez niego okresu dostępu do Materiałów (okres świadczenia Usługi), zaś spełnienie świadczenia Usługodawcy polegające na udostępnieniu Materiałów, odbywa się jednocześnie ze spełnieniem świadczenia Użytkownika.
 7. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, równy okresowi dostępu do Materiałów, o jakim mowa w § 8 ust. 1.
 8. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Użytkownik opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, zapłacone przez Użytkownika wynagrodzenie za korzystanie z Usługi nie podlega zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

§ 7 [Prawo do odstąpienia od umowy]

Usługodawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległości w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, jednakże prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. 10-dniowego terminu, o jakim mowa powyżej,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5.  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 8 [Dostęp do Materiałów]

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów na wybrany przez Użytkownika okres. Możliwe do wyboru okresy dostępu do Materiałów, określone zostały przez Usługodawcę w cenniku znajdującym się w Serwisie pod adresem http://skutecznye-biznes.pl/cennik. Po zakończeniu okresu dostępu do Materiałów, Użytkownik może nadal korzystać z Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że dostęp do Materiałów zostanie przywrócony z chwilą uiszczenia opłaty za kolejny, wybrany przez Użytkownika okres.
 2. Usługodawca zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie Materiałów zamieszczanych przez Usługodawcę w Serwisie, w tym w szczególności materiałów wideo, inne niż wyświetlanie ich na urządzeniu służącym do przeglądania treści zamieszczonych w sieci Internet na użytek własny Użytkownika, w tym w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, w całości lub w części, w celu uzyskania korzyści majątkowych lub bez takiego celu, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich, od których Usługodawca nabył stosowną licencję na podstawie której zamieszcza i udostępnia materiały w Serwisie i jako takie jest zabronione.
 3. Usługodawca oświadcza, iż pobranie z Serwisu pliku zawierającego Materiał i zapisanie go na urządzeniu Użytkownika dozwolone jest wyłącznie w przypadku, gdy Usługodawca opatrzy dany Materiał wyraźną informacją o zezwoleniu na pobranie pliku, w takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9 [Wynagrodzenie]

 1. Z tytułu świadczonej Usługi Usługodawcy należne jest wynagrodzenie, którego wysokość określona została w aktualnym cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem http://skutecznye-biznes.pl/cennik.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonanie zapłaty wyłącznie za pośrednictwem serwisu elektronicznych usług płatniczych payu.pl, prowadzonego przez usługodawcę działającego pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7792308495, oraz numerem REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.
 3. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na sporządzanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej oraz przesyłanie ich w formie załącznika (w formacie pdf) do wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w toku rejestracji.

§ 10 [Reklamacje]

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@skutecznye-biznes.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika, oznaczenie jego danych adresowych (jeżeli reklamacja składana jest w formie wiadomości email wystarczy podać adres poczty elektronicznej, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów nieprawidłowości świadczonej Usługi.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów, Usługodawca zawsze udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości email, chyba że w reklamacji wyraźnie zastrzeżono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej.

§ 11 [Dane osobowe i inne dane przetwarzane prze Usługodawcę]

 1. Usługodawca jest administratorem wyłącznie tych danych osobowych, które Użytkownik podał w trakcie rejestracji, tj. danych wymienionych w § 6 ust. 2.
 2.  Dane, o jakich mowa w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usługi, chyba ze Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://skutecznye-biznes.pl/regulamin dla wszystkich potencjalnych Użytkowników. Usługodawca umożliwia pobranie Regulaminu i zapisanie go na własnym nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Użytkownika z dniem publikacji ich na wskazanej w ust. 1 powyżej stronie WWW, zaś w przypadku Użytkowników będących Konsumentami, wyłącznie w przypadku akceptacji tych zmian przez Konsumenta.
 3. Do oceny skutków prawnych postanowień Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisu kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2012 r.